816 Amboy

2009.05.17—2019.06.20
Amboy hotel

Amboy hotel

115 images

Cemetery

Cemetery

32 images

Church

Church

28 images

Roy's cafe

Roy's cafe

176 images

School

School

13 images

19xx Amboy (1)
19xx Amboy (1)
19xx Amboy (2)
19xx Amboy (2)
19xx Amboy (4)
19xx Amboy (4)
19xx Amboy (5)
19xx Amboy (5)
19xx Amboy (6)
19xx Amboy (6)
19xx Amboy (7)
19xx Amboy (7)
19xx Amboy (8)
19xx Amboy (8)
19xx Amboy (9)
19xx Amboy (9)
19xx Amboy (10)
19xx Amboy (10)
19xx Amboy (11)
19xx Amboy (11)
19xx Amboy (12)
19xx Amboy (12)
19xx Amboy - Bender's one stop super service station 2
19xx Amboy - Bender's one stop super service station 2
19xx Amboy - Bender's one stop super service station 3
19xx Amboy - Bender's one stop super service station 3
19xx Amboy - Bender's one stop super service station
19xx Amboy - Bender's one stop super service station
19xx Amboy - Bill Lee's texaco station (2)
19xx Amboy - Bill Lee's texaco station (2)
19xx Amboy - Bill Lee's Texaco station
19xx Amboy - Bill Lee's Texaco station
19xx Amboy - Klein's Texaco service station
19xx Amboy - Klein's Texaco service station
19xx Amboy layout
19xx Amboy layout
19xx Amboy site map
19xx Amboy site map
19xx Amboy
19xx Amboy
194x Amboy - leftside Bill Lee's Texaco station - rightside complex run by Mart and Joe Bender
194x Amboy - leftside Bill Lee's Texaco station - rightside complex run by Mart and Joe Bender
201x Amboy school by Jack van Delft
201x Amboy school by Jack van Delft
201x Amboy
201x Amboy
1916 Amboy railway depot
1916 Amboy railway depot
1925 Amboy - Tom Morgan's general store
1925 Amboy - Tom Morgan's general store
1925-03 Amboy (8)
1925-03 Amboy (8)
1925-03 Amboy roads
1925-03 Amboy roads
1936 Amboy
1936 Amboy
1947 Amboy
1947 Amboy
1959 Amboy
1959 Amboy
1963 Amboy Nuclear explosions
1963 Amboy Nuclear explosions
1968 Amboy - railroad depot
1968 Amboy - railroad depot
1996 Amboy (2)
1996 Amboy (2)
2011 Amboy
2011 Amboy
2013-06-27 (101)
2013-06-27 (101)
2013-06-27 Amboy (1)
2013-06-27 Amboy (1)
2014-09-04 (5)
2014-09-04 (5)
2015-06 Abandoned-airstrip-in-Amboy-California-Ghost-Town-04 JKJK :\Áû��V�Ï���IÞ����Œj������5 �����e�é��aí����ç”�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj...
2015-06 Abandoned-airstrip-in-Amboy-California-Ghost-Town-04
2015-06 Abandoned-houses (1) JKJK :\Áû��V�Û���IÞ����Œj������‡�����‡�ä��-ò����¯†�”Æ�3'ÿÿ9��
2015-06 Abandoned-houses (1)
2015-06 Abandoned-houses (2) JKJK :\Áû��V�Ý���IÞ����Œj������������ÿ��4�����>}�ý½�x/ÿÿ‹��ºÿÿD|�¦ÉÿÿÓ��‹ÿÿ¡ø�
2015-06 Abandoned-houses (2)
2015-06 Abandoned-houses (3) JKJK :\Áû��V�é���IÞ����Œj������ �����i�@��ºÚ����v–�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj...
2015-06 Abandoned-houses (3)
2015-06 Abandoned-houses (4) JKJK :\Áû��V�ð���IÞ����Œj������9 �����Ž�
2015-06 Abandoned-houses (4)
2015-06 Abandoned-houses (5) JKJK :\Áû��V�ð���IÞ����Œj������ �����e���kê����§„�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj...
2015-06 Abandoned-houses (5)
2015-06 Abandoned-houses (6) JKJK :\Áû��V�Ê���IÞ����Œj������s �����T �¯��°ß����)Ž�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj �
2015-06 Abandoned-houses (6)
2015-06 Abandoned-houses (7) JKJK :\Áû��V�á���IÞ����Œj������9 �����Œ�Ž��â����5•�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj...
2015-06 Abandoned-houses (7)
2015-06 Abandoned-houses (8) JKJK :\Áû��V� ��IÞ����Œj������ú �����E�—��—Ö����T‹�ÀÇ�&ÿÿ0��—µÿÿƒ�LÇÿÿRÿÿÿüúþÿ²�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�ˆ�...
2015-06 Abandoned-houses (8)
2015-06 Abandoned-houses (9) JKJK :\Áû��V�î���IÞ����Œj������Ö �����5�®��.Ú����éŽ�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj...
2015-06 Abandoned-houses (9)
2015-06 Abandoned-houses (10) JKJK :\Áû��V�è���IÞ����Œj������% �����t�Õ��—ì����M�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj...
2015-06 Abandoned-houses (10)
2015-06 Abandoned-houses (11)
2015-06 Abandoned-houses (11)
2015-06 Abandoned-houses (12) JKJK :\Áû��V�r���IÞ����Œj�����è��ë��X�€��-Ã����¨½�-È�ÿÿÐ'��ÀÄÿÿa�;ÚÿÿZ��áÿÿÅå�A
2015-06 Abandoned-houses (12)
2015-06 Abandoned-houses (13) JKJK :\Áû��V�ÿ���IÞ����Œj������â �����1���è���� ~�\Ã�L*ÿÿW��·ÿÿ€�[Èÿÿn���¾ÿþÿÒÿ�
2015-06 Abandoned-houses (13)
2015-06 Abandoned-houses (14) JKJK :\Áû��V�è���IÞ����Œj������ø �����W�¥��þæ����ï”�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj...
2015-06 Abandoned-houses (14)
2015-06 Abandoned-houses (15) JKJK :\Áû��V�Â���IÞ����Œj������ �����%�ž��ç����u—�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj...
2015-06 Abandoned-houses (15)
2015-06 Abandoned-houses (16) JKJK :\Áû��V�Þ���IÞ����Œj������]�����Í�&��Áó����–�ƒÊ�e#ÿÿ��S´ÿÿ
�žÆÿÿ›þÿÿû÷þÿj...
2015-06 Abandoned-houses (16)
2017-05-18 Amboy (4) IICSA���II
2017-05-18 Amboy (4)
2017-05-18 Amboy (6)
2017-05-18 Amboy (6)
2017-05-18 Amboy (7) IICSA���II
2017-05-18 Amboy (7)
2017-10 Amboy from Amboy crater
2017-10 Amboy from Amboy crater
2019 Amboy road situation
2019 Amboy road situation
2019-05-16 Amboy (2) IICSA
2019-05-16 Amboy (2)
2019-10 Amboy by Ellen Klinkel
2019-10 Amboy by Ellen Klinkel
2020 Amboy
2020 Amboy
2020-09 Roy's Cafe 1
2020-09 Roy's Cafe 1
2020-09 Roy's Cafe 2
2020-09 Roy's Cafe 2
2021-10 Amboy
2021-10 Amboy
2022-01 Amboy airstrip
2022-01 Amboy airstrip
2022-02-20 Mohave desert close to Amboy by Elmer Teodoro 3 (1)
2022-02-20 Mohave desert close to Amboy by Elmer Teodoro 3 (1)
2022-02-20 Mohave desert close to Amboy by Elmer Teodoro 3 (3)
2022-02-20 Mohave desert close to Amboy by Elmer Teodoro 3 (3)
2022-03 Amboy by Elmer Teodoro
2022-03 Amboy by Elmer Teodoro
2022-05 Amboy road closure by Mike May 1
2022-05 Amboy road closure by Mike May 1
2022-05 Amboy road closure by Mike May 2
2022-05 Amboy road closure by Mike May 2
2022-06 Amboy by Lori DeLeon Bunce
2022-06 Amboy by Lori DeLeon Bunce
Amboy dollars
Amboy dollars